Polityka prywatności i regulamin

SKANERKA sp. z o.o. 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spis treści:

Wstęp – dane kontaktowe

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział II. Podstawowe pojęcia

Rozdział III. Cel przetwarzania danych osobowych

Rozdział IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Rozdział V. Odbiorcy danych osobowych

Rozdział VI. Okres przechowywania danych osobowych

Rozdział VII. Pliki cookies

Rozdział VIII. Profilowanie

Rozdział IX. Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora

Postanowienia końcowe

Wstęp – dane kontaktowe

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez SKANERKA sp. z o.o., mającą siedzibę pod adresem: Łąka 260 F, 36-004 Łąka/k Rzeszowa, email: kontakt@skanerka.pl, wpisaną do rejestru KRS pod nr 0000699494, NIP: 5170384491, REGON: 368513415 – dalej zwaną „spółką SKANERKA” lub „SKANERKA”. Z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@skanerka.pl lub pocztą, kierując korespondencję pod adres siedziby spółki SKANERKA, z dopiskiem „IOD”.

Rozdział I 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów spółki SKANERKA, osób odwiedzających strony internetowe SKANERKI lub aplikację mobilną pod nazwą „skanerka” – dalej łącznie zwanych „Użytkownikami”, prawa Użytkowników z tym związane, a także zawiera informacje dotyczące Administratora Danych Osobowych oraz zasady wykorzystywania plików cookie. 
 2. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez spółkę SKANERKA zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.), oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).
 3. Uzupełnieniem niniejszej Polityki Prywatności są regulaminy stron internetowych zarządzanych w imieniu SKANERKI oraz informacje otrzymywane przez Użytkownika podczas realizacji dostaw i usług, subskrypcji (newsletter), konkursów, akcji promocyjnych, dołączane do formularzy kontaktowych, itd. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników, wszelkich praw osób których dane osobowe dotyczą, a także zasad przetwarzania takich danych, pozostają przepisy wskazane w pkt. 2. 

Rozdział II

Podstawowe pojęcia

 1. Administrator danych osobowych – spółka SKANERKA sp. z o.o., reprezentowana przez Prezesa Zarządu.
 2. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 ze zm.).
 3. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu (czasopisma) rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów, w którym zamieszczane są, między innymi, informacje na temat oferty Sklepu, promocjach i konkursach organizowanych przez Administratora.
 4. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

Rozdział III

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Wykonanie umowy, której stroną jest Użytkownik lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy, w tym:
 1. rejestracji i utworzenia indywidualnego konta oraz zarządzania tym kontem,
 2. zawarcia umowy, jej wykonania, dokonania niezbędnych rozliczeń, zrealizowania prawa do odstąpienia od umowy,

  – co stanowi spełnienie warunku zgodności z prawem przetwarzania danych, określonego w art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako niezbędnych do wykonania umowy.
 1. Spełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w związku z wykonaniem umowy z Użytkownikiem, co stanowi spełnienie warunku zgodności z prawem przetwarzania danych, określonego w art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 2. Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń wynikających z umowy, której stroną jest Użytkownik, co stanowi spełnienie warunku zgodności z prawem przetwarzania danych, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 3. Badanie satysfakcji Użytkownika oraz marketing promujący Administratora i jego produkty oraz usługi, w tym przesyłanie newslettera, co stanowi spełnienie warunku zgodności z prawem przetwarzania danych, określonego w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędnych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Rozdział IV

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, przyzwalające na przetwarzanie dotyczących Go danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub usługi przez Administratora.
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu lub badania satysfakcji nie wpływa na realizację umowy lub usługi przez Administratora. 
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres do korespondencji oraz dostawy produktu bądź usługi, adres poczty elektronicznej lub inne dane niezbędne do realizacji celu przetwarzania.
 4. Podanie danych osobowych innej osoby fizycznej niż Użytkownik, jako odbiorcy zamówionych przez Użytkownika produktów bądź usług, stanowi oświadczenie Użytkownika o dysponowaniu przez Niego zgodą tej osoby fizycznej, na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora, w celu dostawy Użytkownikowi produktów bądź usług. 
 5. Administrator może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na przykład od partnerów handlowych, z otwartych źródeł danych osobowych, itp.

Rozdział V

Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika, innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w Rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności, w tym:
 1. w przypadku płatności realizowanych za pomocą przelewu bankowego, elektronicznego lub innych płatności bezgotówkowych – podmiotom realizującym tego rodzaju operacje finansowe,
 2. w zakresie niezbędnym do dostawy produktu lub usługi – podmiotom realizującym tego rodzaju usługi,
 3. podmiotom wspierającym Administratora w procesach teleinformatycznych, księgowych, prawnych i innych podobnych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji dostawy produktu bądź usługi Użytkownikowi, a także do spełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze.

 1. Administrator przekazuje przetwarzane dane osobowe podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na podstawie przepisów prawa, decyzji organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego.

Rozdział VI

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator może przechowywać dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tych danych, w tym do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych. 
 2. Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownika przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego lub innych aktów normatywnych, określający terminy przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych lub wymagany przepisami prawa.
 3. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Administrator przetwarza jego dane osobowe do czasu cofnięcia zgody. Jednakże Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika również po cofnięciu zgody, do upływu terminów przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec niego, określonych w przepisach prawa cywilnego – zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 ze zm.) „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata”.

Rozdział VII

Pliki cookie 

 1. Plik cookie to krótki tekst wysyłany do przeglądarki internetowej przez serwis internetowy który w danej chwili odwiedza Użytkownik. Pozwala temu serwisowi zapamiętać informacje o ustawieniach przeglądarki, dzięki czemu następna wizyta Użytkownika na tej witrynie jest bardziej efektywna, ułatwiając logowanie do usług Administratora. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Zazwyczaj plik cookie zawierają adres strony internetowej i własny identyfikator oraz dane dotyczące czasu przechowywania na urządzeniu końcowym.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookie, w szczególności w celu:
 1. dostosowania funkcjonalności, dostarczanych przez Administratora, do oczekiwań Użytkownika, w tym treści reklamowych,
 2. prowadzenia statystyk, bez identyfikacji osoby (anonimowych),
 3. wypełniania formularzy zamówień,
 4. identyfikacji zalogowanego Użytkownika,
 5. umieszczenia, w tzw. koszyku, informacji o zamówionych produktach, usługach, płatnościach bądź dostawie.
 1. W każdym czasie Użytkownik może dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej, dotyczących plików cookie, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę tych plików albo być informowanym o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu końcowym.
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookie do prezentowania Użytkownikowi tzw. reklamy banerowej, czyli reklamy w formie grafiki, po kliknięciu w którą, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę internetową Administratora lub stronę lądowania ( landing page ). 
 3. Ograniczenie stosowania plików cookie może wpłynąć na niektóre funkcjonalności i utrudnić dostęp Użytkownika do produktów i usług oferowanych przez Administratora.

Rozdział VIII

Profilowanie

 1. W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika Administrator może dokonywać profilowania:
 1. na podstawie zgody Użytkownika – w celu dobierania ofert produktów bądź usług lub reklam oferowanych przez Administratora, pod kątem potrzeb Użytkownika i przypisanego na tej podstawie profilu,
 2. bez zgody Użytkownika – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora w zakresie przetwarzania plików cookie, w celu dostosowania treści komunikatów marketingowych umieszczanych na stronach internetowych Administratora oraz na innych odwiedzanych przez Użytkownika stronach internetowych, do preferencji i zainteresowań Użytkownika, na podstawie danych, takich jak: odwiedziny na stronach oraz kliknięcia w ramach poszczególnych funkcjonalności stron internetowych, daty logowania i rejestracji, dane w zakresie korzystania z poszczególnych usług Administratora.

Rozdział IX

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora

 1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO) – „Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie”.
 2. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) – „Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji” o:
 1. Celu przetwarzania (zob. Rozdział III)
 2. Kategoriach odnośnych danych osobowych (zob. Rozdział IV pkt. 14 i 15),
 3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych (zob. Rozdział V),
 4. W miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu (zob. Rozdział VI),
 5. O prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (zob. pkt 30 – 34 i pkt 36),
 6. O prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (zob. pkt 37),
 7. Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkich dostępnych informacji o ich źródle,
 8. O zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby której dane dotyczą (zob. Rozdziały VII i VIII),
 9. O odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem – jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 10. Prawie do przenoszenia danych osobowych (pkt 35). 

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) – Administrator, na żądanie osoby której dane osobowe przetwarza, niezwłocznie sprostuje te dane, o ile okażą się nieprawdziwe.
 2. Prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) – Administrator, na żądanie osoby której dane osobowe przetwarza, usunięcia dotyczących jej danych osobowych, niezwłocznie je usunie, jeżeli zachodzi jedna z niżej wskazanych okoliczności:
 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów określonych w Rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności,
 2. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, o której mowa w Rozdziale IV, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania (zob. pkt 36),
 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się Administratora z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim,
 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego bezpośrednio dziecku.
 7. Administrator odmówi usunięcia danych osobowych, w okolicznościach i zakresie wskazanym w pkt 31, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne:
 1. do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 2. do wywiązania się z prawnego obowiązku Administratora, wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
 3. z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
 4. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych,
 5. do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – Administrator, na żądanie osoby której dane dotyczą, ograniczy przetwarzanie tych danych, jeżeli:
 1. Osoba ta kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba ta sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania,
 3. Dane osobowe są zbędne Administratorowi do realizacji celów dal których zostały zebrane, ale są one potrzebne tej osobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Osoba ta wniosła sprzeciw wobec przetwarzania (zob. pkt 36) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione interesy Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu tej osoby.
 5. Administrator może jednak przetwarzać dane osobowe, pomimo wystąpienia przesłanek opisanych w pkt 33, za wyjątkiem przechowywania, jeżeli:
 1. uzyska zgodę osoby, której dane dotyczą, lub 
 2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub
 3. w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub
 4. z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub Polski.
 5. Prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) – osoba, której dane dotyczą, na żądanie otrzyma od Administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jej dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się:
 1. na podstawie zgody lub umowy,
 2. W sposób zautomatyzowany,

– na żądanie, Administrator prześle te dane innemu administratorowi, o ile wystąpią ku temu techniczne możliwości. 

 1. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, w tym profilowania, wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 2. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Polityce prywatności stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Administrator, na żądanie, dostarczy Użytkownikowi jedną kopię Jego danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie może pobrać opłatę adekwatną do poniesionych kosztów administracyjnych. Jeżeli użytkownik zwróci się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, kopia zostanie Mu przekazana również w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.
 3. Administrator może dokonać zmian w Polityce Prywatności w każdym czasie. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto zostanie poinformowany o ewentualnej zmianie niniejszej polityki drogą elektroniczną.Regulamin serwisów

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady dostępu i korzystania z aplikacji mobilnej SKANERKA na rzecz Użytkowników. Korzystanie z aplikacji mobilnej SKANERKA jest możliwe po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i po dobrowolnym jej braniu przez Użytkownika. Regulamin o którym mowa powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest SKANERKA SP. Z O.O. z siedzibą w Łące, 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000699494, NIP: 5170384491 (dalej: SKANERKA lub Operatorem).

Adres do korespondencji: 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F E-mail: kontakt@skanerka.pl. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej https://skanerka.pl/politykaPrywatnosciIRegulaminAplikacji.html, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Użytkownik zostaje powiadomiony za drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli treść zmiany została udostępniona na 14 dni przed wprowadzeniem nowej treści do Regulaminu. Użytkownicy, którzy pobrali Aplikację przy pierwszym logowaniu na konto, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostaną powiadomieni o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Operatorem, tj. zamknięcia konta w Aplikacji. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony www, a także do formularzy, logotypów należą do SKANERKI, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. SKANERKA ma prawo do zamieszczania na swojej stronie internetowej treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług własnych, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

§ 2 DEFINICJE

Konto – utworzone dla Użytkownika w wyniku rejestracji, pod unikalną nazwą

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z Aplikacji i/lub usług świadczonych przez SKANERKĘ w ramach Aplikacji oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin;
Operator – SKANERKA z siedzibą w Łące, 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000699494, NIP: 5170384491, będący właścicielem serwisu.

Regulamin – niniejszy dokument;
Aplikacja – przeznaczona na urządzenia mobilne (telefony) za pośrednictwem, której Operator świadczy usługę na rzecz Użytkownika, umożliwiającą skanowanie kodów kreskowych i przeglądanie danych zgromadzonych w jej bazie produktów oraz innych bazach danych, w stosunku do których SKANERKA posiada prawo korzystania, a także przeglądanie informacji udostępnianych przez innych Użytkowników w Polsce;
Sklep – SKANERKA z siedzibą w Łące, 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000699494, NIP: 5170384491
Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sklep;
Usługi – świadczone dla Użytkowników przez SKANERKA w ramach Aplikacji usługi

§ 3 WARUNKI POBIERANIA I REJESTRACJI W APLIKACJI

Pobranie aplikacji “Veggie – wegańska baza produktów” oraz “Skanerka” na urządzenie mobilne Użytkownika jest bezpłatne i odbywa się za pośrednictwem sklepów internetowych: Google Play – dla systemu Android, App Store – dla systemu iOS. Do korzystania z aplikacji niezbędny jest telefon wykorzystujący system Android w wersji co najmniej 5.0 lub system IOS w wersji co najmniej 10. Z tytułu korzystania z aplikacji “Veggie” oraz “Skanerka” Usługodawca nie pobiera opłat. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. SKANERKA nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Usługa polegać będzie w szczególności: na poszukiwaniu informacji o produktach oraz wymianie informacji dotyczących produktów pomiędzy użytkownikami. W aplikacji można też dokonać zakupu produktów oferowanych przez Sklep, którego właścicielem jest Skanerka sp. Z.o.o. Usługodawca gromadzi informacje o czynnościach użytkowników, którzy pobrali Aplikację, tworząc indywidualne bazy zawierającą skanowane produkty, liczbę zeskanowanych kodów kreskowych, informację o szczegółowej lokalizacji urządzenia (np. na podstawie danych z modułu GPS urządzenia).

§ 4 LOGOWANIE

Do aplikacji można zalogować się następującymi metodami:
– Logowanie za pomocą portalu Facebook
– Logowanie za pomocą Gmail
– Logowanie za pomocą adresu e-mail
– Logowanie za pomocą numeru telefonu użytkownika

Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Aplikacja otrzyma następujące uprawnienia: profil publiczny Użytkownika, adres e-mail. Rejestracja w Aplikacji zostanie potwierdzona automatycznie. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez: przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Operatora: kontakt@skanerka.pl dla aplikacji”Skanerka”. W aplikacji “Veggie” umowę można wypowiedzieć usuwając swoje konto z poziomu aplikacji.

Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Treść wypowiedzenia umowy dostępna jest na stronie http://skanerka.pl/wypowiedzenie-umowy.pdf. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia, którego treść dostępna jest http://skanerka.pl/wypowiedzenie-umowy.pdf. Operator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych zarejestrowanych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z konta, w tym ujawniać hasła służące dostępowi do konta.

Użytkownik zobowiązany jest zachować hasło do konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Operatora, jeśli dane dostępowe do konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wyjaśnić okoliczności ich przejęcia. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Operator może rozwiązać umowę (usunąć konto z Aplikacji) z Użytkownikiem lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego konta, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. Jeżeli umowa została rozwiązania na podstawie decyzji Operatora, Użytkownik nie może się zarejestrować bez jego uprzedniej zgody.

§ 5 KORZYSTANIE Z APLIKACJI

Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie Korzystanie z Aplikacji oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami w niej zgromadzonymi, wprowadzania danych dotyczących produktów poprzez zeskanowanie kodu kreskowego znajdującego się na Towarze, udzieleniu informacji zawierającej opis Towaru oraz podaniem dostępności danego Towaru w danej lokalizacji. Dane, o których mowa w pkt 2 dotyczą, w szczególności: opinii Użytkownika o produkcie, informacja o cenie zakupionego Towaru, informacja o składzie Towaru, informacja o marce i producencie Towaru. Użytkownik Aplikacji może przeglądać opisy Towarów oraz dokonać porównania z innymi Towarami. Użytkownik może również umieszczać w Aplikacji opinie na temat Towarów, a także inne materiały, w tym wypowiedzi, listy Towarów, filmy oraz wszelkie inne informacje, których zamieszczenie umożliwiają funkcjonalności Serwisu. Użytkownik Aplikacji zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w szczególności do: przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób, używania Aplikacji w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, nie podejmowania działań niezgodnych z przeznaczeniem Aplikacji w szczególności Użytkownikowi nie przysługuje prawo do korzystania z Aplikacji w celu tworzenia własnych baz danych niepodejmowania jakichkolwiek działań mających na celu obejście, a także złamanie jakichkolwiek zabezpieczeń aplikacji w tym w szczególności zabezpieczeń, których celem jest ochrona Aplikacji przed niezgodnym z prawem lub postanowieniami Regulaminu korzystaniem i dostępem.

Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Aplikacji wyłącznie na własny użytek. SKANERKA nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Aplikacji w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Operatora.

Zabronione jest kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych oraz innych informacji dostępnych w Aplikacji. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Operatora, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Aplikacji materiałów wymaga każdorazowo pisemnej, pod rygorem nieważności zgody SKANERKI i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów SKANERKI oraz Użytkowników. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Aplikacji stanowią przedmiot praw wyłącznych SKANERKI, Sklepów lub Użytkowników Serwisu. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy SKANERKI. Użytkownik zobowiązuje się podczas korzystania z Aplikacji do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu.


Dane dotyczące Towarów oferowanych przez Sklep pochodzą od Sklepu i Sklep ponosi za nie odpowiedzialność. Natomiast dane produktów, które nie znajdują się w ofercie sklepu i nie można ich kupić w aplikacji pochodzą od użytkowników, którzy za ich treść ponoszą odpowiedzialność. SKANERKA dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Za przebieg Transakcji oraz roszczenia z tym związane odpowiada Sklep. W przypadku rozbieżności pomiędzy opisem Towaru prezentowanym w Serwisie a cechami produktu dostępnego w Sklepie, wiążący dla Użytkownika i Sklepu jest opis Towaru prezentowany przez Sklep.

§ 6 UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ma możliwość, dobrowolnego zamieszczania w Aplikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących Towarów, które będą powszechnie dostępne dla innych Użytkowników Aplikacji. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Użytkownicy wprowadzając treści przyjmują za nie pełną odpowiedzialność. Użytkownik dokonując wpisu w Aplikacji udziela Operatorowi udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wpisu. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą zawierać treści bezprawnych. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Użytkownik zamieszczający opinie zawierające treści zabronione przez prawo, wulgarne, obraźliwie, naruszające prawa osób lub podmiotów albo naruszające zasady współżycia społecznego, mogą ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Operator zastrzega sobie prawo usuwania umieszczonych w Aplikacji treści, bez powiadamiania Użytkownika, który dokonał takiego wpisu w sytuacji gdy wpis: narusza godność ludzką, dobra osobiste lub dobre obyczaje; narusza prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa osób trzecich; zawiera treści dyskryminujące, a w szczególności ze względu na rasę, płeć lub narodowość; rani przekonania religijne lub polityczne; zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich; sprzyja zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska; ma charakter reklamy bądź zawiera innego rodzaju informacje lub materiały o charakterze komercyjnym; promuje system sprzedaży lawinowej; zawiera dane osobowe, teleadresowe lub adresy poczty elektronicznej; jest w formie obraźliwej lub wulgarnej. Operator może udostępnić dane Użytkownika oraz treści lub jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek ich udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. Zm.) jest SKANERKA SP. Z O.O. z siedzibą w Łące, 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000699494, NIP: 5170384491, Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 roku, nr 144, poz. 1204 z póżń. Zm.) w celach związanych z funkcjonowaniem Aplikacji, a w szczególności świadczenia tym Użytkownikom przez Operatora Usług, archiwizacji, ulepszania Aplikacji. Operator świadcząc Usługi dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych mu, a dotyczących Użytkowników. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, a w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Aplikacji. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Usług świadczonych przez Operatora w ramach Aplikacji. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu korzystania z Aplikacji. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podczas przeglądania stron Aplikacji są używane przez Operatora pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika zasady działania plików „cookies” zostały wskazane w Polityce Cookies, która jest dostępna na stronie internetowej aplikacji.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE

SKANERKA oświadcza, że przysługuje jej całość wyłącznych, osobistych i majątkowych praw autorskich do Aplikacji w zakresie korzystania i rozporządzania na wszystkich polach eksploatacji wraz z wyłącznym prawem wykonywania praw zależnych – w zakresie koniecznym do wykonania Umowy. Aplikacja jest przedmiotem ochrony prawno-autorskiej, a przez zaakceptowanie Regulaminu Użytkownik zostaje upoważniony do korzystania z niej na zasadach określonych w Regulaminie. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie, Użytkownik otrzymuje niewyłączną, bez prawa do udzielanie sublicencji, bez prawa do przeniesienia jej na inny podmiot, licencję na zainstalowanie i wykorzystywanie kopii dostępnych Aplikacji, wyłącznie na ich wykorzystania w celach niekomercyjnych. Wszelkie Aplikacje, które będą aktualizować, uzupełniać lub zastępować daną wersję Aplikacji również podlegają postanowieniom Regulaminu, chyba, że zostanie wydana specjalna licencja dotycząca tych aktualizacji, uzupełnień czy zastąpienia. W takim przypadku, nowe ustalenia będą obowiązywać w momencie niezgodności z Regulaminem, lub będzie należało postępować zgodnie z tym, co zostało określone w nowych postanowieniach. Operator nie wyraża zgody na autoryzowanie czy udzielanie zezwolenia jakiejkolwiek stronie trzeciej na: licencjonowanie lub sprzedaż Aplikacji; dystrybuowania Aplikacji, za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dystrybucja została wyraźnie autoryzowana przez Operatora, wykorzystanie Aplikacji do innych celów, niż osobisty, niekomercyjny użytek; stosowanie technik inżynierii odwrotnej, dekompilacji, demontażu ani podejmowania prób dotarcia do kodu źródłowego Aplikacji; modyfikowania, wprowadzania zmian czy tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych na bazie Aplikacji; usuwania, zmiany czy zasłaniania wszelkich znaków towarowych, znaków handlowych oraz innych znaków własności pojawiających się na Aplikacjach.

§ 9 POPRAWNOŚĆ FUNKCJONOWANIA APLIKACJI

Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Informacje dotyczące ewentualnych przerw, awarii oraz błędów technicznych a także ich wpływu na Usługi, Operator niezwłocznie zamieści na stronie internetowej Aplikacji. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych przerw technicznych, niezbędnych do stałego podwyższania poziomu świadczonych usług, w celu przeprowadzania prac konserwacyjnych, uaktualnień i rozbudowy Aplikacji, a także minimalizowania potencjalnego ryzyka wystąpienia awarii lub błędów technicznych. Operator podejmie stosowne działania, aby w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych oraz w celu skrócenia czasu przerwy technicznej w dostępie do Aplikacji.

§ 10 REKLAMACJE

Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres Operatora wskazany w §1, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@skanerka.pl

Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora.

Reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepu, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży przez Sklep należy kierować do Sklepu drogą pocztową na adres Łąka 260F, 36-004 Trzebownisko lub elektroniczną na adres kontakt@skanerka.pl

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawem właściwym dla umów zawartych w ramach Aplikacji pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, których przedmiotem są Usługi świadczone przez Operatora jest prawo polskie. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2018


Regulamin sklepu


I. Podstawowe pojęcia

Sprzedawca – Skanerka sp. z.o.o z siedzibą w Łące, 36-004 Trzebownisko, Łąka 260F, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000699494, NIP: 5170384491.

Sklep – Aplikacja mobilna należąca do Sprzedawcy oraz strona https://sklep.veggie.pl
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem aplikacji) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasadny świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.

Towar – rzecz ruchoma lub usługa, prezentowana w Sklepie, mogąca być przedmiotem umowy sprzedaży, szczegółowo określoną w zamówieniu.

Formularz Zamówienia – usługa dostępna w aplikacji mobilnej, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientem umowy sprzedaży Towaru, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze Sklepu, dostępnego w aplikacji mobilnej.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść Regulaminu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep oraz e-mailowo na adres kontakt@skanerka.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem lub wiadomości sms.
 3. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:
  a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze – rozpoczyna się maksymalnie następnego dnia roboczego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę,
  b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym – rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sklepu za złożone zamówienie.
 4. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17).
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura. Kupujący akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymanie faktury w formie elektronicznej.
 6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
  E-mail – kontakt@skanerka.pl
  Adres korespondencyjny – Skanerka sp. z.o.o Łąka 260F, 36-004 Łąka k/Rzeszowa.
 7. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę jaką Klient zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem oraz kosztem dostawy.
 8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w ust. 7 powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
 9. Oferta sklepu obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zamówienia realizowane są w granicach kraju.

IV. Koszty dostawy i czas realizacji zamówienia

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy kurierskiej (do wyboru podczas składania zamówienia).
 2. Opłata za wysyłkę (ceny w zł)
  kurierem: 15 zł
  darmowa wysyłka obowiązuje od kwoty zamówienia powyżej 200 zł.
 3. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.
 4. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi do trzech dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się: czas realizacji zamówienia (skompletowanie towarów do zamówienia) + przewidywany czas dostawy.

V. Formy płatności

 1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
  A. za pobraniem – przy odbiorze przesyłki
  B. on-line za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl (również możliwość płatności kartą kredytową)

VI. Reklamacja

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121).
 2. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 3. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 6. W przypadku Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.
 7. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 8. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 9. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
 10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 11. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 12. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.
 14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
 16. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres wskazany w części III ust. 6 pkt d niniejszego regulaminu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: Skanerka sp. z.o.o Łąka 260F, 36-004 Łąka k/Rzeszowa.
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy Skanerka sp. z.o.o Łąka 260F, 36-004 Łąka k/Rzeszowa.
 6. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
  druk pisma odstąpienia od umowy

VIII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.) – dalej „RODO”. Ilekroć, w niniejszym Regulaminie, jest mowa o przetwarzaniu danych osobowych, należy pod tym rozumieć przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
 2. Podanie danych osobowych, przez Klienta korzystającego ze Sklepu, jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sklep, w tym dokonywania zakupów, rejestracji kont, złożenia zamówień na produkty i newsletter.
 3. Administratorem danych osobowych Klienta Sklepu jest Skanerka sp. z.o.o, z siedzibą: Łąka 260F k/Rzeszowa, 36-004 Łąka, e-mail: kontakt@skanerka.pl.
 4. Klient podaje swoje dane osobowe. Podając dane osobowe innej osoby fizycznej Klient jest obowiązany do uprzedniego zapewnienia prawnych wymogów przetwarzania danych osobowych określonych, w szczególności, przepisami RODO.
 5. W przypadku, jeżeli Klient wyrazi dodatkową zgodę, Jego dane osobowe Sklep będzie przetwarzał w celu przesyłania Klientowi newsletter-a, zawierającego informacje o świadczonych przez Sklep usługach, produktach i promocjach.
 6. Newsletter będzie wysyłany Klientowi na wskazany przez Niego adres e-mail lub numer telefonu.
 7. Klient może w każdym momencie zrezygnować z newsletter-a, informując o tym Biuro Obsługi Klienta Sklepu.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące celu, zakresu, a także sposobów przetwarzania przez Sklep danych osobowych Klienta, jak również prawa Klienta przysługujące Mu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sklep, dostępne są w Polityce prywatności, znajdującej się na górze niniejszego dokumentu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a Sprzedawcą Skanerka sp. z.o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji elektronicznej na stronie pod adresem https://skanerka.pl/politykaPrywatnosciIRegulaminAplikacji.html.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz aplikacji mobilnej dostępnej dla systemu android od wersji 5 oraz iOS w wersji co najmniej 10.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Skanerka sp. z.o.o                                                                                                                                   …….……………………………..

Łąka 260F                                                                                miejscowość i data 

36-004 Łąka

kontakt@skanerka.pl

        Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów: 

 • …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ……………………………………………………………………………………………………………………………….……
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………….….
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
 • …………………………………………………………………………………………………………………………………..….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

Data kupna produktów: 

…………………………………………………………….…

Imię i nazwisko kupującego: 

……………………………………………………..………..

Adres kupującego: 

……………………………………………………..…………

…………………………………………………….………….

………………………………………………………..……….

……………………………………….…………………

Data i podpis Kupującego